• گفتی که دگر در تو
  چنان حوصله ای نیست
  گفتم که مرا دوست نداری
  گله ای نیست
  رفتی و خدا
  پشت و پناهت به سلامت
  بگذار بسوزد دل من
  مسئله ای نیست …
  گفتی که مرا دوست نداری گله ای نیست
  بین من و عشق تو ولی فاصله ای نیست
  گفتم که کمی صبر کن و گوش به من کن
  گفتی که نه باید بروم حوصله ای نیست
  پرواز عجب عادت خوبیست ولی حیف
  تو رفتی و دیگر اثر از چلچله ای نیست
  گفتی که کمی فکر خودم باشم و آن وقت
  جز عشق تو در خاطر من مشغلهای نیست
  فتی تو خدا پشت و پناهت به سلامت
  بگذار بسوزند دل من مساله ای نیست
  برو خدا پشت و پناهت بدان ک تویی عشق الهی من یادت باشد زیبایی فقط و فقط در آخرین نگاهت است …خوشا ب حال دل من ک مثل تو دارد….
  آسمان وقف نگاهت گل من / مانده ام چشم براهت گل من / هرکجا هستی و باشی گویم / که خدا پشت و پناهت گل من
  خدایا تو پناهی در هر پیشامد
  رفتن هدف
  post-img
  نظرات: 0 ارسال مجدد: 0
 • شبی را
  سکوتی را
  ریزش یک قطره اشکی را
  برایت آرزو دارم…!
  که شاید یاد من باشی
  post-img
  نظرات: 0 ارسال مجدد: 0